منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی فقهی- حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از ديدگاه مذاهب پنجگانه

گرایش :  فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مطالعه فقهیحقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از ديدگاه مذاهب پنجگانه

Continue reading

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسي حقوق اقليت‌هاي ديني از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه

گرایش :  فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  بررسي حقوق اقليت‌هاي ديني از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه

Continue reading